Nhãn Xanh 100 Gram AAAA Yến Trắng (WHITE NEST) 🎁

$330.00


Blue Label 100 Gram AAAA White


Yến Khô. Không Ðể Tủ Lạnh. Không Phơi Khô.


*Quà Tặng (1) Hộp Mặt Nạ Yến. Trị Giá $20
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.