Nhãn Xanh 250 Gram AAAA Yến Trắng 🎁

$750.00 $700.00


Original Price  $850


Blue Label 250 Gram AAAA White


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Yến và (1) Hộp Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.