Nhãn Xanh 250 Gram Super Timur Yến Trắng Đặc Biệt 🎁

$950.00 $850.00


Blue Label 250 Gram Super White Timur Nest


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng (1) Yến và (1) Hộp Mặt Nạ.
*Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.