Nhãn Xanh 500 Gram Super Yến Vàng (GOLD NEST) 🎁

$1,700.00


Blue Label 500 Gram Super Gold


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng Tổ Yến Ăn Liền (Instant Bird’s Nest)
*Kèm theo với nhân sâm và đường.
**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product..