Nhãn Xanh 500 Gram Timur Yến Trắng Đặc Biệt (WHITE NEST) 🎁

$1,700.00


Blue Label 500 Gram White Timur Nest


Yến Khô , Không Ðể Tủ Lạnh


*Quà tặng Tổ Yến Ăn Liền (Instant Bird’s Nest)
Kèm theo với nhân sâm và đường.

**This product qualifies for free shipping!
***The product images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.