Ten Lei Yến wishes everyone a Happy New Year 2022!

Ten Lei Yến - Chúc Mừng Năm Mới 2022

Ten Lei Yến - Đông Trùng Thảo - Cordyceps

Ten Lei Yến super steamer

Ten Lei Yến TV AD

Ten Lei Yến Media